List of Schools -tea Ceremony in Osaka City, Osaka

We are showing 4 listings Schools -tea Ceremony in Osaka City, Osaka

The list of address, phone numbers and other information in the Osaka City, Osaka city listed under Schools -tea Ceremony category is given below:

Company name Address
Abe Fumiko Sado Omotesenke, Ikebana Ohara-school 3-7-41 Matsuzaki-cho, Abeno-ku, Osaka Ci...
Kajihara Sonoko Omotesenke Tea Ceremonyschool 4-25 Togano-cho, Kita-ku, Osaka City, Os...
Takemoto Tomiharu 3-12-12 Kohama, Suminoe-ku, Osaka City,...
Yuki Culture School 6-10-12 Tsukamoto, Yodogawa-ku, Osaka Ci...

Showing more listings in Osaka City, Osaka

Company name Address
Abe Fumiko Sado Omotesenke, Ikebana Ohara-school 3-7-41 Matsuzaki-cho, Abeno-ku, Osaka Ci...
Dai Nihon Chado Gakkai 20-10 Samon-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Shi...
Edo Senke Iemoto 2-17-10 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo, Bunkyo-...
Enshu Sado Soke 26, Wakamiya-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Sh...
Kajihara Sonoko Omotesenke Tea Ceremonyschool 4-25 Togano-cho, Kita-ku, Osaka City, Os...
Kitamura Tokusai Fukusa-ten 414 Tozai-cho, Teranouchi-dori Horikawa...
Kofusenchareishikisoke, Seifuen 181-1 Higashihashizume-cho, Shimodachiur...
Morita Soen 1-11-31 Shichijo, Nara City, Nara, Nara...
Mushanokojisenke Kankyuan 613-2 Nishi-mushakoji-cho, Mushakoji-dor...
Omote Senke Fushin-an Ogawa Teranouchi-agaru, Kamigyo-ku, Kyot...